ALGEMENE VOORWAARDEN

Definities

The HairQueen: het bedrijf dat de dienst en/of product levert.

Cliënt: de wederpartij die de dienst en/of product ontvangt of wil ontvangen.

Algemeen

Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de diensten van The HairQueen en de volgende websites:

www.thehairqueen.nl

www.lichellerambi.nl

www.kapstercuijk.nl

 

Door het maken van een afspraak met The HairQueen gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden The HairQueen gaat er vanuit dat de Cliënt op dat moment op de hoogte is van deze algemene voorwaarden. De werkzaamheden van The HairQueen worden alleen uitgevoerd onder de hierna volgende bepalingen. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden is geregeld, dan dient deze situatie te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

 

Hygiëne en werkomgeving

Hygiëne is bij The HairQueen erg belangrijk. Van de Cliënt wordt verwacht dat het haar schoon is en/of dat The HairQueen de mogelijkheid krijgt om het haar van de Cliënt te wassen.

The HairQueen werkt op locatie, bij de Cliënt thuis. Op de werkplek dient tenminste een wandcontactdoos (stroom), een wasbak met kraan en een toilet aanwezig te zijn. Van de Cliënt wordt verwacht dat een schone en hygiënische werkomgeving aan The HairQueen wordt geboden. In geval bij de Cliënt thuis hoofdluis is geconstateerd, is het op hygiënische gronden niet mogelijk om door The HairQueen te worden behandeld. In dat geval adviseert The HairQueen om het hele huis grondig te reinigen. Daarnaast alle recent gedragen kleding, gebruikt beddengoed, knuffels en dergelijke op kookwas te wassen.

Het gehele gezin dient het haar te reinigen met een ‘Prioderm Lotion’ voor hoofdluis en met een netenkam het haar te kammen. Hierna het haar van iedereen controleren en indien nodig de behandeling herhalen. Na twee weken dient de hoofdluis te zijn verdwenen en mag u een nieuwe afspraak maken bij The HairQueen.

 

Werktijden en afspraken

The HairQueen werkt alleen op afspraak.

De Cliënt dient bij het maken van een afspraak The HairQueen te informeren over de gewenste behandeling. The HairQueen verbindt zich de met de klant overeengekomen behandeling uit te voeren. Indien de Cliënt tijdens de afspraak de behandeling wilt wijzigen of aanvullen, kan dat alleen in overleg met The HairQueen. Daarbij informeert The HairQueen, voor zover dat in alle redelijkheid kan worden verwacht, de Cliënt over de financiële consequenties van deze verandering.  Als de Cliënt is verhinderd, dient de Cliënt zo spoedig mogelijk telefonisch contact op te nemen met The HairQueen. In geval The HairQueen is verhinderd, wordt zo spoedig mogelijk contact met de Cliënt opgenomen. In overleg tussen de Cliënt en The HairQueen wordt een passende oplossing voorgesteld. Het is voor The HairQueen toegestaan de Cliënt met een elektronisch hulpmiddel een herinnering van de afspraak te sturen.

 

Prijzen en betalen

De prijzen op deze website zijn onder voorbehoud van wijzigingen en typfouten.

De Cliënt verbindt zich voor de behandeling de afgesproken prijs te betalen. De tarieven voor de behandelingen worden op de website(s) van The HairQueen en op de analoge tarievenlijst voor de Cliënt inzichtelijk gemaakt. De Cliënt kan bij The HairQueen contant betalen, pinnen of met een The HairQueen Cadeaubon (eventueel in combinatie met een contante (bij)betaling). De Cliënt dient direct na afloop van de behandeling en/of aankoop van een product de betaling te voldoen. De Cliënt dient bij voorkeur gepast te betalen. The HairQueen is niet in de gelegenheid om geld terug te geven op bankbiljetten van 100 euro of meer.

 

In overleg met of op verzoek van The HairQueen is betaling op basis van een factuur mogelijk. Betaling dient dan door de Cliënt te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door The HairQueen aangegeven wijze.

Naar de Cliënt correspondeert The HairQueen altijd bedragen inclusief BTW.

 

Het tarief voor een knipbehandeling voor kinderen geldt tot en met de leeftijd van twaalf jaar. Voor kinderen boven de twaalf jaar geldt hetzelfde tarief als voor dames en heren.

Acties zijn niet in combinatie met elkaar geldig.

Cadeaubonnen en waardebonnen van The HairQueen zijn alleen geldig met een bedrijfsstempel, datum, volgnummer en rechtsgeldige handtekening van The HairQueen. De bonnen zijn niet inwisselbaar voor geld en op de bonnen wordt geen geld teruggegeven.

Cadeaubonnen die door The HairQueen worden uitgegeven waarop een geldbedrag staat vermeld, zijn onbeperkt geldig. Voor cadeaubonnen waarop een behandeling staat vermeld, geldt dat deze 1 jaar na dagtekening geldig zijn.

 

The HairQueen geeft geen cadeaubonnen uit van de maandaanbieding of andere acties.

(Win)acties van The HairQueen zijn tot 6 maanden na bekendmaking geldig en zijn niet inwisselbaar voor geld. De inhoud van de winactie wordt bepaald door The HairQueen.

 

De prijzen gelden binnen een straal van 10 km.

Alles buiten de 10 km word er een meerprijs gerekend van 35 eurocent per km.

 

Retourneren

Door de Cliënt aangekochte producten kunnen vanwege hygiënische voorwaarden helaas niet geruild of teruggenomen worden in ruil voor geld, een ander product of een waardebon.

 

Persoonsgegevens

De Cliënt voorziet The HairQueen tijdens de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan The HairQueen aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandeling en/of het klantenbestand van The HairQueen. The HairQueen noteert de persoonlijke gegevens van de Cliënt op een klantenfiche. The HairQueen behandelt de vertrouwelijke gegevens van de Cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. The HairQueen verstrekt of verhuurt geen gegevens van de Cliënt aan derden, zonder schriftelijke toepassing vooraf van de Cliënt.

 

The HairQueen is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de Cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de Cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, The HairQueen verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te vertrekken.

 

Workshops

Voor de workshops van The HairQueen kunt u zich individueel of per groep inschrijven. Wanneer er méér aanmeldingen zijn dan plaatsen, wordt er een reservelijst opgesteld (eventueel voor een nieuwe datum).

 

Aanmelding voor een workshop dient per e-mail te geschieden. The HairQueen stuurt per e-mail een inschrijfformulier en de betaalgegevens toe.

 

Het inschrijfformulier dient volledig ingevuld en ondertekend door de inschrijver te worden geretourneerd aan The HairQueen. Indien meerdere inschrijvers gelijktijdig inschrijven, dient per persoon een volledig ingevuld inschrijfformulier te worden geretourneerd.

 

Het totale bedrag voor deelname aan een workshop dient tenminste twee weken vóór aanvang van de workshop te zijn voldaan aan The HairQueen, op een door The HairQueen aangegeven betaalwijze. Indien de betaling door de inschrijver niet tijdig is voldaan, annuleert The HairQueen de inschrijving.

 

Nadat The HairQueen het ingevulde inschrijfformulier en de betaling heeft ontvangen, krijgt de inschrijven per e-mail een inschrijfbevestiging toegestuurd.

 

Deelname aan een workshop kan alleen per e-mail door de inschrijver geannuleerd worden bij The HairQueen. Dit kan tot uiterlijk 2 weken vóór de aanvangsdatum. Indien de inschrijver tijdig annuleert, wordt het eventueel betaalde bedrag door The HairQueen aan de inschrijver terugbetaald.

Indien binnen 2 weken vóór de de aanvangsdatum door de inschrijver wordt geannuleerd, zal geen restitutie plaatsvinden.

 

De inschrijving van de workshop is niet overdraagbaar, tenzij vooraf schriftelijke toestemming van The HairQueen is verkregen. Bij overdracht van de workshopplaats dient The HairQueen de naam en het e-mailadres van de nieuwe deelnemer te ontvangen van de overdragende partij, zodat zeker kan worden gesteld dat de informatie bij de juiste deelnemer terechtkomt.

De overdragende partij dient zelf zorg te dragen voor de eventuele verrekening van de betaling met de partij aan wie is overgedragen indien er reeds betaald is en de overdracht plaatsvindt binnen 2 weken vóór aanvang van de workshop of cursus. Voor het informeren naar overdracht van de workshopplaats aan geïnteresseerden op de reservelijst, kunt u contact opnemen met de The HairQueen (info@thehairqueen.nl). Bij onvoldoende aanmeldingen behoudt The HairQueen zich het recht om de workshop te annuleren. Twee weken voor aanvang van de workshop zal The HairQueen per e-mail aangeven of er voldoende aanmeldingen zijn om de workshop door te laten gaan. Mocht The HairQueen door omstandigheden of vanwege te weinig aanmeldingen de workshop niet kunnen geven, dan wordt het reeds betaalde bedrag volledig terugbetaald. Wanneer een workshop wordt geannuleerd, wordt u voor een volgende ronde opnieuw uitgenodigd voor deelname. The HairQueen behoudt zich het recht voor om workshops te annuleren of locaties te wijzigen.

 

Aansprakelijkheid, eigendom en informatie-overdracht

The HairQueen garandeert dat de uitgevoerde behandeling voldoet aan de eigen van vakbekwaamheid en daarvoor gebruik maakt van deugdelijke middelen en materialen.

The HairQueen mag ten aanzien van de te verrichten behandeling ervan uitgaan dat de Cliënt in goede lichamelijke conditie verkeert. De Cliënt dient eventuele omstandigheden - die kunnen leiden tot voor de Cliënt ongewenste nevenverschijnselen - vooraf aan The HairQueen door te geven (medicijngebruik, allergieën, chemotherapie, eigen experimenten met het haar, en dergelijke). The HairQueen is niet aansprakelijk voor beschadiging, diefstal of anderszins verloren gaan van persoonlijke bezittingen. The HairQueen zal bij diefstal en/of vernieling van het eigendom van The HairQueen onmiddellijk aangifte doen bij de politie. The HairQueen geeft de Cliënt één week garantie op de behandeling(en). 

Deze garantie vervalt indien;

  • de Cliënt andere producten dan de door The HairQueen geadviseerde producten heeft gebruikt;
  • de Cliënt na een kleurbehandeling zelf het haar wilt uitspoelen. 
  • de Cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd. 

Er mogen geen materialen, afbeeldingen, teksten, en dergelijke van deze website worden vermenigvuldigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van fotokopie, drukwerk, via internet of op een andere wijze. Teksten en afbeeldingen op de website en de inhoud van drukwerk blijven te allen tijde eigendom van The HairQueen.

De algemene voorwaarden kunnen op verzoek van de Cliënt door The HairQueen op papier worden verstrekt.
Deze algemene voorwaarden kunnen zonder bericht door The HairQueen worden gewijzigd of aangepast.

 

Copyright: © 2016 The HairQueen